CONTRACT DE IPOTECA IMOBILIARA

IPOTECA este o garantie reala, servind la garantarea obligatiilor unui debitor fata de creditorul sau, printr-un bun imobil din propriul sau patrimoniu, anume desemnat pe cale legala in acest scop (ipoteca nu presupune deposedarea debitorului de imobil).

Părţile contractului de ipotecă sunt:

Debitor Ipotecar   

Creditor Ipotecar

 

Acte necesare la autentificarea contractelor de ipotecă

  • acte de identitate părţi (carte de identitate) si certificat de casatorie (daca este cazul);
  • acte de proprietate a imobilului ce face obiectul ipotecii (după caz: contract vânzare-cumpărare, proces-verbal de predare-primire ,contract de donaţie, contract de  vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă cu raport de expertiza si cu schita anexa, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, autorizatie de construire, proces verbal de receptie finala, contract de schimb, act de dare in plata, etc.);
  • certificat de atestare fiscala pe numele proprietarului, eliberat de Primaria de la locul situarii imobilului – Serviciul Impozite Taxe din care să rezulte că proprietarul este inscris cu imobilul respectiv. Certificatul fiscal este valabil  30 (treizeci) zile de la data eliberării.  În situaţia ipotecarii unui bun aflat în coproprietate, organul fiscal emite certificate de atestare fiscală fiecărui proprietar, proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză a acestuia, ( sau un singur certificat de atestare fiscala in care sa apara numele si cota parte a fiecarui coproprietar)
  • extras de carte funciara de autentificare pe care il obtine doar notarul care instrumenteaza actul – valabil 10 zile lucratoare
  • incheierea de intabulare a dreptului de proprietate;
  • cand imobilul este ipotecat, se cere si acordul bancii
  • cand constructia este situata pe un teren concesionat, se cere si acordul concedentului

Toate actele se prezinta la semnarea contractului, in original.