CONTRACTUL DE VANZARE BUNURI IMOBILE

CONTRACTUL DE VÂNZARE, este acel contract prin care, o parte numita vânzător, tranmsmite celeilalte părţi, numită cumpărător, un drept asupra unui bun, în schimbul unei sume de bani plătite de cumpărător cu titlu de preţ.

Părţile contractului de vânzare sunt:

VÂNZĂTORUL – este partea care se obligă să transmită proprietatea unui bun imobil în schimbul preţului, acesta putând fi atât persoană fizică cat şi persoană juridică.

CUMPĂRĂTORUL – este partea care dobândeşte dreptul de proprietate asupta unui bun imobil în schimbul plăţii preţului, acesta putând fi atât persoană fizică cat şi persoană juridică.

Acte necesare pentru autentificarea unui contract de vânzare bun imobil (teren, apartament etc.)

 • acte de identitate părţi – vânzător şi cumpărător  (carte de identitate);
 • acte de proprietate a imobilului ce face obiectul contractului (după caz: contract vânzare-cumpărare, proces-verbal de predare-primire ,contract de donaţie, contract de  vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă cu raport de expertiza si cu schita anexa,  titlu de proprietate, certificat de moştenitor, autorizatie de construire, proces verbal de receptie finala, contract de schimb, act de dare in plata, act de adjudecare, etc.);
 • certificat de atestare fiscala pe numele proprietarului, eliberat de Primaria de la locul situarii imobilului – Serviciul Impozite şi Taxe Locale din care să rezulte că proprietarul nu are datorii la Bugetul Local si ca  figureaza inscris cu imobilul respectiv. Certificatul fiscal este valabil  30 (treizeci) yile de la data eliberării. În situaţia înstrăinării dreptului de proprietate asupra unui bun aflat în coproprietate, organul fiscal emite certificate de atestare fiscală fiecărui coproprietar, proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză a acestuia ( sau un singur certificat de atestare fiscala in care sa apara numele si cota parte a fiecarui coproprietar);
 • extras de carte funciara de autentificare pe care il obtine doar notarul care instrumenteaza actul, la cererea vânzătorului – valabil 10 zile
 • documentaţia cadastrală a bunului imobil ( planul de amplasament si delimitarea imobil, respectiv planul releveu), întocmită de un  autorizat si vizat de OCPI competent;
 • incheierea de intabulare a dreptului de proprietate;
 • în cazul apartamentelor, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari semnata de presedinte si administrator cu mentionarea clara a numelui fiecaruia, din care sa rezulte ca proprietarul nu are datorii la asociatie.
 • Adeverinta de la furnizorii de utilitati (ENEL, ENGIE) din care sa rezulte ca nu sunt datorii sau ultima factura si chitanta ;
 • certificat de performanta energetica;
 • certificat de casatorie vanzator;  certificat de casatorie cumparator ( daca este cazul) 
 • cand imobilul este ipotecat, se cere si acordul bancii
 • cand constructia este situata pe un teren concesionat, se cere si acordul concedentului
 • cand vanzarea se face intre rude ori afini pana la gradul II inclusiv precum si intre soti – sunt necesare acte de stare civila care fac dovada gradului de rudenie pentru calculul impozitului pe venitul din transferul proprietatii la pretul declarat de parti in act care poate fi mai mic decat valoarea din grila  notarială.
 • În plus, pentru persoane juridice, in vederea semnarii unui contract de vanzare mai sunt necesare:ultimul act constitutiv
 • certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului sau actul în baza caruia îsi desfăşoară activitatea persoana juridică;
 • certificat constatator valabil, eliberat de Registrul Comertului (pentru societăţi comerciale). În lipsa certificatului constator, biroul notarial poate elibera, contracost, un extras prin serviciul RECOM Online;
 • împuternicire (procura in forma autentica sau hotărâre A.G.A ) pentru reprezentantul persoanei juridice la semnarea actului .
 • hotărâre A.G.A din care să rezulte acordul asociaților cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societății si pretul aprobat al vanzarii;
 • stampila societatii;

Toate actele mai sus menţionate se vor  prezenta la semnarea contractului, in original.

PROMISIUNEA BILATERALĂ DE VÂNZARE-CUMPĂRARE BUN IMOBIL

PROMISIUNEA BILATERALĂ DE VÂNZARE-CUMPĂRARE BUN IMOBIL, este actul prin care două părţi se obligă ferm să încheie în viitor un contract de vânzare ale cărui elemente esenţiale sunt deja convenite şi mai este cunoscută în practica judiciară sub denumirea de antecontract de vânzare-cumpărare sau precontract de vânzare-cumpărare şi are ca părţi:

PROMITENTUL VÂNZĂTOR – este partea care se obligă să transmită proprietatea unui bun imobil, acesta putând fi atât persoană fizică cat şi persoană juridică.

PROMITENTUL CUMPĂRĂTOR – este partea care dobândeşte dreptul de proprietate asupta unui bun imobil, acesta putând fi atât persoană fizică cat şi persoană juridică.

Acte necesare pentru încheierea unei promisiuni bilaterale  de vânzare-cumpărare (antecontract):

 • acte de identitate părţi;
 • acte de proprietate a imobilului ce face obiectul tranzacţiei (după caz: contract vânzare-cumpărare, proces-verbal de predare-primire ,contract de donaţie, contract de  vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă cu raport de expertiza si schita anexa, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, autorizatie de construire, proces verbal de receptie finala, contract de schimb, act de dare in plata, act de adjudecare, etc.);
 • certificat de casatorie vanzatori, certificat de casatorie cumparatori (daca este cazul);
 • documentaţia cadastrală a bunului imobil ( planul de amplasament si delimitarea imobil, respectiv planul releveu), întocmită de un  autorizat si vizat de OCPI competent;
 • incheierea de intabulare a dreptului de proprietate;
 • extras de carte funciară pentru informare (daca este infiintata carte funciara)

 Toate actele se prezinta la semnarea actului,  in original.