CONTRACTUL DE INTRETINERE

CONTRACTUL DE INTRETINERE este acel contract in temeiul caruia o persoana, numita creditor al intretinerii sau intretinut, transmite unul sau mai multe bunuri mobile sau imobile, unei alte persoane, numita debitor al intretinerii sau intretinator, care se oblige sa presteze intretinutului sau altei persoane, intretinere pe tot timpul vietii sau pe o perioada determinata, iar dupa moartea acestuia sa-l inmomanteze.

Părţile contractului de intretinere sunt:

Creditorul obligatiei de intretinere  sau intretinutul

Debitorul obligatiei de intretinere sau intretinatorul

Acte necesare:

  • acte de identitate părţi (carte de identitate);
  • acte de proprietate a imobilului ce face obiectul tranzacţiei (după caz: contract vânzare-cumpărare, proces-verbal de predare-primire ,contract de donaţie, contract de  vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă cu raport de expertiza si schita anexa, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, autorizatie de construire, proces verbal de receptie finala, contract de schimb, act de dare in plata, etc.);
  • certificat de atestare fiscala pe numele proprietarului, eliberat de Primaria de la locul situarii imobilului – Serviciul Impozite Taxe din care să rezulte că proprietarul nu are datorii la Bugetul Local si figureaza inscris cu imobilul respectiv. Certificatul fiscal este valabil  30 (treizeci) zile de la data eliberării. În situaţia înstrăinării dreptului de proprietate asupra unui bun aflat în coproprietate, organul fiscal emite certificate de atestare fiscală fiecărui proprietar, proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză a acestuia, ( sau un singur certificat de atestare fiscala in care sa apara numele si cota parte a fiecarui coproprietar)
  • extras de carte funciara de autentificare pe care il obtine doar notarul care instrumenteaza actul – valabil 10 zile lucratoare
  • incheierea de intabulare a dreptului de proprietate;
  • în cazul apartamentelor, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari semnata de presedinte si administrator cu mentionarea clara a numelui fiecaruia, din care sa rezulte ca proprietarul nu are datorii la asociatie.
  • Adeverinta de la furnizorii de utilitati (ENEL, ENGIE) din care sa rezulte ca nu sunt datorii sau ultima factura si chitanta ;
  • certificat de performanta energetica;
  • certificate de casatorie pentru fiecare dintre parti ( daca este cazul)
  • atunci cand sunt indeplinite conditiile prevazute de legea 17/2000 asistarea creditorului obligatiei de intretinere de catre reprezentantul autoritatii tutelare

INCHEIEREA PREJUDICIARA CU PRIVIRE LA VERIFICAREA EVIDENTELOR NOTARIALE SUCCESORALE
In cauzele avand ca obiect dezbaterea succesiunii exista obligatia reclamantului de indeplinire a unei proceduri prealabile constand in obtinerea unei incheieri emise de notarul public cu privire la verificarea evidentelor succesorale  prevazute de Codul civil si alte prevederi legale.