CONTRACTUL DE DONAŢIE BUNURI IMOBILE

CONTRACTUL DE DONAŢIE, este acel contract solemn, prin care o parte, numită donator, cu intenţie liberă işi micşorează irevocabil patrimoniul său cu un drept, mărind, cu acelaşi drept, patrimoniul celeilalte părţi, numită donatar, fără a urmări să primească o contraprestaţie.

Părţile contractului de donaţie sunt:

DONATORUL – este partea care transmite donatarului dreptul de proprietate asupra  unui bun determinat fără a se urmări de la acesta o contraprestaţie.

DONATARUL – este partea care dobândeşte de la donator dreptul de proprietate asupta unui bun determinat fără a da nimic în schimb

Acte necesare pentru autentificare Contract  de donatie

 • acte de identitate părţi (carte de identitate);
 • acte de proprietate a imobilului ce face obiectul tranzacţiei (după caz: contract vânzare-cumpărare, proces-verbal de predare-primire ,contract de donaţie, contract de  vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă cu raport de expertiza si schita anexa, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, autorizatie de construire, proces verbal de receptie finala, contract de schimb, act de dare in plata, act de adjudecare, etc.);
 • certificat de atestare fiscala pe numele proprietarului, eliberat de Primaria de la locul situarii imobilului – Serviciul Impozite Taxe din care să rezulte că proprietarul nu are datorii la Bugetul Local si figureaza inscris cu imobilul respectiv. Certificatul fiscal este valabil  30 (treizeci) zile de la data eliberării .În situaţia înstrăinării dreptului de proprietate asupra unui bun aflat în coproprietate, organul fiscal emite certificate de atestare fiscală fiecărui proprietar, proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză a acestuia, ( sau un singur certificat de atestare fiscala in care sa apara numele si cota parte a fiecarui coproprietar)
 • extras de carte funciara de autentificare pe care il obtine doar notarul care instrumenteaza actul, la cererea donatorului – valabil 10 zile lucratoare
 • documentaţia cadastrală a bunului imobil ( planul de amplasament si delimitarea imobil, respectiv planul releveu), întocmită de un  autorizat si vizat de OCPI competent;
 • incheierea de intabulare a dreptului de proprietate;
 • în cazul apartamentelor, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari semnata de presedinte si administrator cu mentionarea clara a numelui fiecaruia, din care sa rezulte ca proprietarul nu are datorii la asociatie.
 • Adeverinta de la furnizorii de utilitati (ENEL, ENGIE) din care sa rezulte ca nu sunt datorii sau ultima factura si chitanta ;
 • certificat de performanta energetica;
 • certificat de casatorie donatori ( daca este cazul);
 • cand constructia este situata pe un teren concesionat, se cere si acordul concedentului.

Toate actele se prezinta la semnarea contractului, in original.

Nota: in cazul donatiei intre rude pana la gradul III, se vor prezenta actele de stare civila ce fac dovada legaturii de rudenie intre donator si donatar in vederea scutirii de impozit pe venitul din tranzactii.